Historia dunha investigación na illa de Ons Presentamos un novo artigo de Paula Ballesteros-Arias publicado en A Trabe de Ouro, Publicación Galega de Pensamento Crítico, 104, tomo IV, ano XXVI/2015, Outubro-Novembro-Decembro. Edicións Sotelo Blanco. Outra aportación...