Mai 11, 2017 | NATUREZA, VIDEOBLOG

Octopus’ life! por Ecoloxía Azul

O polbo común, Octopus vulgaris Cuvier 1797, é unha especie de gran importancia social e económica no contexto da pesca artesanal do sur de Europa (Pierce et ao., 2010).

octopus life 3

 

Na actualidade, en Galicia, o polbo é principalmente explotado a través da frota de naseiros, pesqueira composta de ao redor de 800 embarcacións autorizadas que desembarcaron unha media de 2400 toneladas nos últimos 5 anos (pescadegalicia).


octopus life 1
Descargas totais de polbo común en lonxas galegas (1997- Octubre 2016). Fonte: http://www.pescadegalicia.gal

Como para a maioría dos cefalópodos, ten un ciclo de vida corto de menos de dous anos. Crece rapidamente ata a madurez e reprodúcese unha vez, a miúdo seguindo un ciclo estacional, ao final da súa vida (Jereb et ao., 2015). Nas augas galegas, o ciclo reprodutivo parece ser estacional con só un pico de desova na primavera alcanzando a madurez ao redor de 1,5 kg de peso (Sieiro et ao., 2014), aínda que tanto as femias como os machos poden alcanzar madurez a tamaños moito menores (Otero et ao., 2007). O desenvolvemento embrionario dura ata 4 meses, dependendo da temperatura da auga (Garci et ao., 2016), sendo o pico de eclosión a finais do verán, principios de outono do mesmo ano (González et ao. 2005). Logo, dependendo da temperatura da auga, as paralarvas plantónicas de polbo permanecen na columna de auga menos de 3 meses (Katsanevakis & Verriopoulos, 2006). Este estadío está moi influenciado pola frecuencia e intensidade dos episodios de afloramiento (Otero et ao., 2016) e aliméntanse doutros compoñentes do zooplancton antes de asentar no fondo mariño (Roura et ao. 2012).

Unha das características máis particulares desta especie é que as femias durante o período reprodutivo buscan un refuxio para pór e coidar os ovos durante todo o desenvolvemento embrionario ata a eclosión (Garci et ao., 2016), período tras o cal morre completamente exhausta. Os experimentos de marcaxe e recaptura suxiren un comportamento sedentario para esta especie tanto no Atlántico (Fuentes & Iglesias, 2010) como no Mediterráneo occidental (Mereu et ao., 2015). Con todo, varios autores suxeriron que, antes da desova, esta especie realiza un proceso migratorio de plataforma á costa para reproducirse en augas someras (Quetglas et ao., 1998).


Recentemente foi publicaron estudo que indaga nas variacións da proporción de sexos desta especie en augas galegas (Alonso-Fernández et ao. 2016). No caso do polbo en Galicia, as femias predominan en individuos “novos”. Atopáronse patróns estacionales, sendo os machos predominantes no verán cando as femias se dedican á posta e coidado dos ovos. Non se encontaron influencias de parámetros como a temperatura ou o afloramiento. Mentres que no golfo Ártabro a tendencia anual mantívose constante, tanto nas Rías Baixas como na costa do Cantábrico galego a proporción de femias aumentou paulatinamente deas o 2006 aproximadamente.

A proporción de sexos, “sex ratio” en inglés, é un parámetro demográfico fundamental con importantes implicacións para a dinámica, xestión e conservación das poboacións de animais. O sex ratio pódese ver afectado pola mortalidade por pesca (F), o que significa que os cambios no tempo nas proporcións de sexos pode axudar a entender os cambios en F (Cerviño, 2014). De feito, nos modelos de cuantitativos de avaliación pesqueira, o sex cociente é un parámetro demográfico clave (Morgan, 2008) e nalgunhas pesqueiras propúxose como un indicador útil do status poboacional, por exemplo coa anguía xaponesa, Anguilla japonica Temminck & Schlegel, 1846 (Han e Tzeng, 2006). Por tanto, entender as causas que determinan as variacións deste parámetro e como afecta á dinámica poboacional é de interese para mellorar a avaliación e xestión de especies.

Imaxe destacada: 

Ilustración de Octopus vulgaris por Gerardo Fernández Carrera (The Natural Pencil)


Fonte:

Ecología Azul/Blue Ecology Publicado en 

Cíes.gal
Author: Cíes.gal

Redacción Cíes.gal.

Otros artículos